umarkarnana

1.12M views
Umar Karnana
Umar Karnana
8 months ago
@Umar Karnana
1.66K 0 48
Umar Karnana
Umar Karnana
8 months ago
@Umar Karnana
16.96K 7 145
💫N 🅰️ F I 🥀
@💫N 🅰️ F I 🥀
1.24K 8 20
Umar Karnana
Umar Karnana
7 months ago
@Umar Karnana
911 9 25
Umar Karnana
Umar Karnana
7 months ago
@Umar Karnana
1.34K 25 31
Umar Karnana
Umar Karnana
6 months ago
@Umar Karnana
763 0 20
Umar Karnana
Umar Karnana
4 months ago
@Umar Karnana
8.53K 32 64
Umar Karnana
Umar Karnana
4 months ago
@Umar Karnana
1.66K 13 85
Umar Karnana
Umar Karnana
4 months ago
@Umar Karnana
1.24K 23 8
Umar Karnana
Umar Karnana
4 months ago
@Umar Karnana
542 4 36
Umar Karnana
Umar Karnana
4 months ago
@Umar Karnana
1.09K 14 25
Umar Karnana
Umar Karnana
2 months ago
@Umar Karnana
908 45 9
Umar Karnana
Umar Karnana
1 month ago
@Umar Karnana
2.17K 73 80
Umar Karnana
Umar Karnana
1 month ago
@Umar Karnana
2.42K 44 13