@violettasoyyo - Karina Paola Ortiz

@violettasoyyo

Karina Paola Ortiz

Actress/Model 🇨🇴 Creativa: Mi Marca VIOLET-TA 💜 Instagram: @violettasoyyo


🧡 13.1M
🦄 1.6M followers
🏹 1 following
Karina Paola Ortiz
Karina Paola Ortiz
21 hours ago
@Karina Paola Ortiz
642 17 0
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
132 9
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
193 7
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
231 15
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
278 20 2
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
291 20 0
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
345 24
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
180 7 0
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
394 11 0
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
154 9 1
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
16.4K 408 1.03K
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
4.36K 51 2
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
591 14 0
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
8.22K 33 7
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
3.8K 89 5
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
276 36 0
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
119 6 0
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
4.81K 33 9
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
4.3K 74 8
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
3.28K 36 1
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
65 13 1
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
1.32K 46 2
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
3.46K 39 2
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
13.7K 547 94
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
6.88K 102 43
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
13.2K 208 64
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
11.8K 70 50
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
2.52K 78 7
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
118.1K 646 1.12K
Karina Paola Ortiz
@Karina Paola Ortiz
185 20 1