@avishabasnet3 - šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹

@avishabasnet3

šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹

WELCOMEšŸ™šŸ‡³šŸ‡µ GLOWING WITH THE FLOWāœØ BORN TO SHINEšŸ’„


šŸ§” 67.89K
šŸ¦„ 10.39K followers
šŸ¹ 5.22K following
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
149 1 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
117 6 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
106 1 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
117 3 1
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
102 3 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
161 4 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
208 1 7
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
73 1 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
92 7 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
33 0 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
48 0 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
37 0 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
33 0 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
56 1 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
40 1 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
41 0 1
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
35 1 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
49 0 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
110 4 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
128 4 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
149 4 1
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
96 0 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
83 1 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
189 7 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
48 2 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
27 4 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
239 3 0
šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
@šŸ¦‹Avisha BasnetšŸ¦‹
122 5 0