ઠાકર_નો_દિવાનો - original sound

ઠાકર_નો_દિવાનો

original sound

0 followers

Jaysing Barvad
Jaysing Barvad
10 months ago
@Jaysing Barvad
225 1 1
Mr.dabhi 1112
Mr.dabhi 1112
1 year ago
@Mr.dabhi 1112
15 0 0
Jadav Jagdish
Jadav Jagdish
1 year ago
@Jadav Jagdish
92 1 0
Arvind Parmar FB
@Arvind Parmar FB
22 4 0
👑King_off_ભRવાD👑
@👑King_off_ભRવાD👑
1.04K 6 2
👑 sujalbharvad 👑
@👑 sujalbharvad 👑
40 233 0
💥.bhuro 685....💥
@💥.bhuro 685....💥
206 776 0
Ram Karmta
Ram Karmta
1 year ago
@Ram Karmta
47 335 0
user6223840144404
@user6223840144404
17 94 0
Jagmal ranga
Jagmal ranga
1 year ago
@Jagmal ranga
25 481 0
Jagmal ranga
Jagmal ranga
1 year ago
@Jagmal ranga
42 1 0
🤴sidh ahir🤴
🤴sidh ahir🤴
10 months ago
@🤴sidh ahir🤴
6
KISHANBHARWAD302
@KISHANBHARWAD302
52 6 0
👉jay dwarikadhish👈
@👉jay dwarikadhish👈
31 0 0
रजाडी Bøy 🦅
@रजाडी Bøy 🦅
121 1 0
mr.meetu7777
mr.meetu7777
1 year ago
@mr.meetu7777
15 0 0
mr.meetu7777
mr.meetu7777
1 year ago
@mr.meetu7777
30 0 0
Bharvadn no Bharvad
@Bharvadn no Bharvad
57 0 0
sharad  nagvadiya
@sharad  nagvadiya
57 2 0
 Mēlḍī nō dīvānō
@ Mēlḍī nō dīvānō
45 0 0
Bhavesh parmar
Bhavesh parmar
1 year ago
@Bhavesh parmar
53 2 0
Mr. v_b_bharvad_
@Mr. v_b_bharvad_
70 2 0
aishu
aishu
1 year ago
@aishu
262 6 3