urduenglish

1.2M views
Malak Suhail
Malak Suhail
7 months ago
@Malak Suhail
32 0 0
The Linguist
The Linguist
7 months ago
@The Linguist
4.4K 37 239
The Linguist
The Linguist
7 months ago
@The Linguist
4.28K 60 323
The Linguist
The Linguist
7 months ago
@The Linguist
4.11K 369 245
Lord Institute
Lord Institute
5 months ago
@Lord Institute
94 3 1
The Linguist
The Linguist
5 months ago
@The Linguist
7.23K 101 438
The Linguist
The Linguist
5 months ago
@The Linguist
13K 791 612
The Linguist
The Linguist
5 months ago
@The Linguist
7.49K 280 648
Lord Institute
Lord Institute
5 months ago
@Lord Institute
97 4 0
The Linguist
The Linguist
5 months ago
@The Linguist
3.81K 299 282
The Linguist
The Linguist
5 months ago
@The Linguist
118 5 5
MR/SHEHRAM
MR/SHEHRAM
5 months ago
@MR/SHEHRAM
16 2 0
The Linguist
The Linguist
5 months ago
@The Linguist
9.17K 67 1.02K
The Linguist
The Linguist
4 months ago
@The Linguist
24.1K 128 1.15K
@Rabix
@Rabix
4 months ago
@@Rabix
0 0 0
DJQ2J0Y
DJQ2J0Y
4 months ago
@DJQ2J0Y
60 1 0
sharjeel Saqib
sharjeel Saqib
2 months ago
@sharjeel Saqib
12 2 0
๐Ÿคฉ
๐Ÿคฉ
3 weeks ago
@๐Ÿคฉ
86 5 15
Faisal A Khan
Faisal A Khan
2 weeks ago
@Faisal A Khan
8 0 0