barbzgang

1.08M views
Nicki Minaj
Nicki Minaj
1 year ago
@Nicki Minaj
26 0 0
ilayda.gunes
ilayda.gunes
1 year ago
@ilayda.gunes
16 0 0
Nicki Minaj
Nicki Minaj
1 year ago
@Nicki Minaj
275 7 3
Nicki Minaj
Nicki Minaj
1 year ago
@Nicki Minaj
260 5 1
Nicki Minaj
Nicki Minaj
1 year ago
@Nicki Minaj
88 3 0
Nicki Minaj
Nicki Minaj
1 year ago
@Nicki Minaj
713 3 14
Nicki Minaj
Nicki Minaj
1 year ago
@Nicki Minaj
317 6 3
Nicki Minaj
Nicki Minaj
1 year ago
@Nicki Minaj
2.47K 30 28
Menuka🔱
Menuka🔱
1 year ago
@Menuka🔱
78 2 0
Nicki Minaj
Nicki Minaj
1 year ago
@Nicki Minaj
217 3 2
Nicki Minaj
Nicki Minaj
1 year ago
@Nicki Minaj
149 2 1
Nicki Minaj
Nicki Minaj
1 year ago
@Nicki Minaj
1.97K 44 5
meganxnickixbeyxdoja
@meganxnickixbeyxdoja
83 3 2
Gabe 🦑
Gabe 🦑
1 year ago
@Gabe 🦑
76 4 0
Nicki Minaj
Nicki Minaj
1 year ago
@Nicki Minaj
627 21 4
meganxnickixbeyxdoja
@meganxnickixbeyxdoja
52 0 13
Ariana/Nicki✨❤️
@Ariana/Nicki✨❤️
253 45 0
medoca
medoca
4 months ago
@medoca
646 17 9
Anike
Anike
4 months ago
@Anike
1.23K 16 66
Orgyv is back
Orgyv is back
4 months ago
@Orgyv is back
1.45K 92 12
lanz🧚🏾‍♀️
@lanz🧚🏾‍♀️
2.75K 44 28
You said YUNG MIAMI
@You said YUNG MIAMI
583 178 5
Black chyna = Competition
@Black chyna = Competition
5.35K 189 107
• N i c k i•💸❣️😣
@• N i c k i•💸❣️😣
747 364 6